Adarsh Shikshan Mandir, Madhyamik Staff | Adarsh Shikshan Mandal, Miraj | Adarsh Balak Mandir | Adarsh Shikshan Mandir(Prathamik) | Adarsh Shikshan Mandir(Madhyamik) | Ideal English School (Pre-School) | Ideal English School | Ideal Smart School (Pre-School) (CBSE) | Ideal Smart School (CBSE)

आदर्श शिक्षण मंदिर माध्यमिक

मुख्याध्यापक

"एक योग्य मार्गदर्शक ‚ उत्कृष्ट व्यवस्थापक व आदर्श मुख्याध्यापक"

मा. श्री.सुनिल मधुकर रित्तीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदर्श शिक्षण मंदिर (माध्य.) या शाळेची स्थापना सन १९९५ साली झाली. तेव्हापासून आदर्श विद्यार्थी – विद्यार्थिनी घडविणे इतकेच उदिष्ट डोळयासमोर न ठेवता ‚ त्यांनी भविष्यात आदर्श नागरिक म्हणून नावलौकिक मिळवावा ‚ हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून शाळेची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे.शाळेचे शिक्षक ‚ शिक्षिका व सर्व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे सर्वजण हे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यरत आहेत.

 

शिक्षक वृंद

क्रम

शिक्षक

शै.पात्रता

अनुभव

फोटो

सौ. अनिखिंडी एस. एस.

एम.ए ‚ बी.एड

२२ वर्ष

श्री. मगेण्णावर एम. के.

एम.एस सी ‚ बी.एड

२२ वर्ष

श्री. सातवेकर एस. जी.

बी.ए ‚ बी .पी.एड एम.पी .एड

१४ वर्ष

सौ. देसार्इ व्ही. पी.

बी.ए ‚ डी.एड . बी.एड

१२ वर्ष

सौ. कांबळे एम. व्ही.

एम.ए ‚ डी.एड ‚ बी.एड

१२ वर्ष

श्री. जगताप एस. आर.

बी.ए ‚ डी.एड

६ वर्ष

सौ. वाटवे ए. एस.

एम.ए ‚ बी.एड

१७ वर्ष

श्रीमती. कांबळे एस. पी.

एम.ए ‚ बी.एड‚ एम.एड

२ वर्ष

सौ. ठाकूर ए. एन.

एम.ए ‚ बी.एड

९ वर्ष

१०

सौ. देशपांडे पी. ओ.

एम.एस सी ‚ बी.एड

१ वर्ष

 

 
 

शिक्षकेतर कर्मचारी

क्रम

नाव

कार्य

फोटो

सौ. सुपाते आर. यू.

लिपीक

श्री. पाठक शरद

शिपार्इ

श्रीमती. पांढरे एल. सी.

शिपार्इ

श्री. हुल्याळकर एस. एस.

शिपार्इ

श्री. माने डी. जे.

शिपार्इ